האתר הינו בבעלות  גילי משולם להלן: "החברה". החברה תספק למזמין לימודי תוכן

מקצועי בתחום הנתבקש בעת הרכישה. הנך מוזמן להצטרף לקהל לקוחותינו, וזאת בכפוף לתנאי

השימוש אשר יפורטו להלן:

כל משתתף המעוניין לרכוש קורס דיגיטלי )להלן ”משתתף“( מצהיר ומתחייב בטרם הרכישה, כי הינו

מודע לתקנון הנ"ל ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין

ו/או בעקיפין, כנגד בעלי החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, משמעה – כל פעולת

רכישת הקורס המוצע באתר.

תנאי השימוש

רשאי לרכוש את הקורס, כל אדם בן 18 ומעלה )וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל

והרשומה ברשם החברות בישראל( אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי

המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה

אלפא, ויזה לאומי, ישראכרט בע“מ. התשלום יבוצע דרך עמוד נחיתה ע“י חברת סליקה

פרטי המשתמש

בעת ביצוע רכישת הקורס יידרש הרוכש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז/.ח.פ,. שם פרטי,

שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

תשלום אספקה ואופן השימוש

החיוב מתבצע דרך דף נחיתה, עם תשלום עבור רכישת הקורס יקבל הרוכש "שם משתמש

וסיסמא" לכתובת המייל אשר תימסר על ידו ותתאפשר גישה לקורס . כל רוכש דרך האתר יקבל

חשבונית מס קבלה למייל שמהווה אישור על הרכישה.

"שם המשתמש וסיסמא" הינם אישיים ולא ניתנים להעברה ו/או להפצה.

• הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א'

לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם

אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם

זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.

• מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת

שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות .

• האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל

ותוטל עליו חובה על -פי דין.

• בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי )כגון, אך לא רק:

שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד'( וכן

מידע לא פרטי)כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד.(

• האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדי ניות זו או על פי הוראות כל

דין, למטרות הבאות:

o אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

o שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב

מהמשתמשים.

o טיפול במחלוקות.

o טיפול בבעיות טכניות.

o שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

o פיקוח על קיום תנאי שימוש אלו והגנה על זכויות החברה.

o כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

• הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של

האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.

• בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים )לרבות שם, ומספר

טלפון וכו'( בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות

הפרטים המוזכרים לעיל.

• האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי

המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר

כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

• ייתכן וחברת סליקת כרטיסי האשראי שומרת נתוני אשראי במאגריה, האחריות על

אבטחת נתונים אלו חלה על חברת הסליקה בלבד.

• המשתמש רשאי בכל שלב להגיש בקשה למחיקת חשבונו הפרטי מהאתר על ידי

שליחת מייל לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל. אולם, ידוע למשתמש כי מחיקת החשבון

לא תמחק באופן אוטומטי את פרטיו ממאגר המידע של החברה ולחברה יש את הזכות

לעשות שימוש בפרטי המשתמש וזאת בהתאם לחוק, כך גם לשמור היסטוריית

רכישות.

• ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה (cookies" (וזאת על מנת שיוכל לזהות

את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על

ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שנאסף באופן אוטומטי

על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר )"לוגים"(.

קניין רוחני:

.1 התכנים שמופיעים באתר הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. אין

להעביר את המידע והתכנים שמופיעים באתר למאן דהוא גם אם הדבר נעשה שלא למטרה

מסחרית. כמו כן, אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני האתר למיניהם בכל דרך שהיא.

.2 לצרכי הגנה על קניינה הרוחני ועל תכניה המזמין מסכים כי החברה תתיר לו כניסת משתמש

מעד 3 כתובות IP שונות בלבד או מספר כניסות מעבר לכך לפי שיקול דעת החברה.

.3 החברה ובעליה שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה של הקורס

על פי שיקול דעתם הבלעדי מעת לעת.

קישורים לצד שלישי ו/ או פרסומות:

.4 במסגרת שירותי החברה יתאפשר למזמין להיכנס באופן חופשי לכל תכני הקורס באמצעות

שם משתמש וסיסמא. החברה מתחייבת לדאוג לעדכון שוטף של תכני האתר. אף על פי כן,

במידה ויימצא קישור לא תקין, תפעל החברה לתיקונו.

החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה

משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או

דרך שימוש או קישור הקיים באתר. אין בהופעה של קישור באתר כדי להצביע על קשר של

החברה לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או

שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

השירות:

.5 משתמש הנרשם לאתר מתחייב לכל סעיפי תקנון זה.

.6 ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון

אישי וססמא אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים .

.7 המשתמש מבין כי התוצאות אותן ישיג תלויות במידת נכונותו להצליח וכי אין הבטחה

להכנסה כלשהיא ו/או החזר כספי בגין אי הצלחה בקורס אותו רכש.

.8 החברה פועלת עפ"י חוק הגנת הצרכן.

קיים החזר כספי מלא עד 14 יום מרגע הרכישה, כמובן במידה ורכשתם את הקורס אך

לא פתחתם אותו ו/או נכנסתם אליו.

)ממש כאילו קניתם דיסק ולא פתחתם את האריזה שלו במידה וכן פתחתם את האריזה

אז כמובן נעשה במוצר שימוש והוא לא במצב "חדש" יותר – ולכן אין זכאות להחזר

כספי(

לא יינתן החזר כספי למשתמש אשר נכנס לתכני האתר, מאחר ובכניסת המשתמש לאתר

הוא כבר נחשף לכל תכני האתר ולידע העצום שנצבר על ידי החברה ובעלי המקצוע בה.

.9 המשתמש מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי החברה כפי שנקבע בהזמנה.

במידה והתשלום מבוצע באמצעות כ. אשראי, הרי המשתמש אחראי לספק לחברה אמצעי

תשלום תקין. החברה תהיה זכאית בכל מקרה לגבות מהמזמין את מלוא סכום החיוב

המוסכם הן באמצעות פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוח ו/או בכל דרך אחרת

העומדת לרשותה על פי דין.

.10 התוכן באתר, כגון תמונות, קבצים, סרטונים ותכנים נוספים אשר מוצעים לקהל המבקרים ו

או המנויים באתר ישתנו מעת לעת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.11 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן, וזאת ללא כל

התראה.

.12 על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להשיב במקרים חריגים חלק מכספי ההזמנה.

.13 ביצוע ההזמנה באתר יהיה באמצעות רכישה אינטרנטית מאובטחת.

הערות מסכמות

החברה ובעליה אינם יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים

וברעיונות, כי הן תלויות במשתמש בלבד וכל התכנים מובאים בגדר המלצה בלבד.

החברה ובעליה אחראי לספק לך את המידע ושום מידע אינו מכיל הבטחה לתוצאות, ולא מתיימר

לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.

אישור שכפול והעתקה

חל איסור מוחלט על צפיה ו/או הקרנה של הקורס.

השימוש בקורס הינו אישי ולא ניתן לשכפול ו/או להעתקה ו/או למכירה חל איסור מוחלט לבצע הקרנה של הקורס בפני ציבור אנשים אשר לא רכש את הקורס.

סמכות מקומית:

.16 על תנאי השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם על גולשי האתר כי במקרה

של מחלוקות יהיה מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהשימוש באתר ו/או מהסכם

זה נתון לבית משפט שלום בראשון לציון ו/או לבית משפט מחוזי מחוז מרכז

דילוג לתוכן